กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

8
[size=150]10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี !! มีใบประกาศ มหิดล ทั้งการเงิน ขนส่ง STARTUP[/size]

รีวิว 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มีใบรประกาศ จาก มหาวิทยาลัย มหิดล เหมาะสำหรับ นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป เรียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนผ่านระบบ ออนไลน์ เน้นคัดสรร มา ตั้งแต่ คอร์สการเงิน และการระดมทุนของ สตาร์ทอัพ รวมไปถึง การบริหารจัดการระบบขนส่ง และอื่นๆอีกมากมาย

1. การบริหารทางการเงิน (Financial Management)
2. การระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Set Your Startup Business Guide)
3 .จิตวิทยาและปรัชญาเพื่อการศึกษา (Psychology and Philosophy for Education)
4. วัฒนธรรม การสื่อสาร และการออกแบบเชิงมโนภาพ (Culture, Communication, and Conceptual Design)
5. การขนส่งที่ยั่งยืน (Sustainable Transportation)
6. การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development)
7. การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการทดสอบแบบมีโครงสร้าง (Software Quality Assurance and Testing: Introduction to Testing Principles and Structured Testing Techniques)
8. การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ (Statistics and Computer Program for Research in Social Sciences and Health
9. พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์ (Digital Media Contents for Online Marketing)
10. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Analytics)